Danas nestabilno vrijeme, poslijepodne kiša

BANJALUKA, SARAJEVO – Da­nas se u BiH oče­ku­je nao­bla­če­nje sa sje­ve­ra, ko­je će u po­sli­je­po­dne­vnim ča­so­vi­ma uslo­vi­ti ki­šu.

Vje­tar pri­je po­dne slab južnog smje­ra. Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha ugla­vnom izme­đu 2 i 6°C, na ju­gu od 7 do 12°C.

Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha ugla­vnom izme­đu 15 i 20 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Sa­ra­je­vo              +   15 ºC oblak/ki­ša

Ba­nja­lu­ka             +  19 ºC sun­ce/oblak/ki­ša

Bi­je­lji­na               +  16 ºC sun­ce/oblak/ki­ša

Bi­hać                   +  20 ºC  sun­ce/oblak/ki­ša

Li­vno                    + 16 ºC  sun­ce/oblak

Mos­tar                 +  20 ºC sun­ce/oblak

Ze­ni­ca                  + 16 ºC

Tre­bi­nje               + 19 ºC

Su­bo­ta

max  + 17 ºC

min.  + 3 ºC

Ne­dje­lja

max. + 17 C

min.  + 3 ºC

Po­ne­dje­ljak

max. + 18 ºC

min.  + 4 ºC

sun­ce/oblak

Bio­pro­gno­za:

Po­bolj­ša­nje vre­men­skih pri­li­ka, duži sun­ča­ni in­ter­va­li i po­rast tem­pe­ra­tu­ra to­kom da­na po­zi­ti­vno će dje­lo­va­ti na op­štu sli­ku, a te­go­be kod hro­ni­čnih bo­le­sni­ka i Meteoropata do­da­tno će se sma­nji­ti. To­kom ju­tra i ve­če­ri bi­će dos­ta svježije, sto­ga je pože­ljno bi­ti opre­zni­ji i pri­kla­dno se obu­ći.

(Nezavisne)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *